Międzynarodowy Rowerowy Potop do Szwecji

W dniach 19.05- 21.05.2019 r. odbył się wyjazd dydaktyczny studentów z Harbinu i nauczycieli języka polskiego jako obcego, zorganizowany przez dr Jolantę Laskowską z Instytutu Filologii Polskiej oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego. Celem wyjazdu było doskonalenie języka polskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Rowerowy Potop do Szwecji odbył się promem Stena Line, następnie studenci przejechali rowerami 36 km, zwiedzając miasto Karlskronę oraz wyspę Aspö.

Uczestników wyjazdu obowiązywał dress code, czyli ubranie w paski, które ułatwiało identyfikację osób biorących udział w grze dydaktycznej. Gra polegała na odszukaniu wybranych partnerów do rozmowy oraz konwersacji na wskazany przez nich temat. Ponadto studenci zobligowani zostali do przeprowadzenia wywiadu z osobami biorącymi udział w grze, który będzie prezentowany na zajęciach dotyczących języka polskiego komunikacyjnego.

 

Between 19.05 and 21.05.2019, a didactic trip of students from Harbin and teachers of Polish as a foreign language took place. It was organized by dr Jolanta Laskowska from the Institute of Polish Philology and the Center of Polish Culture and Language UG. The purpose of the trip was to improve the Polish language in various communication situations. The bicycle deluge to Sweden took place by ferry Stena Line, then students rode 36 km by bicycle, visiting the city of Karlskrona and the island of Aspö.

Participants of the trip were in a striped suit, which made it easier to identify people taking part in the didactic game. The game consisted in finding selected partners for conversation and talking on the subject indicated by them. In addition, students were obliged to conduct an interview with people taking part in the game, which will be presented during classes on the Polish language communication.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego