Publikacje pracowników

dr hab. Ewa Badyda, prof. nadzwyczajny

 

  • Ewa Badyda, Między gramatyką naukową gramatyką pedagogiczną. O wprowadzaniu wybranych zagadnień słowotwórczych w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, [w:] Słowotwórstwo dawne i wspóczesne. Materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej i Badydy, Gdańsk 2014, s. 39-49.
  • Ewa Badyda, O kłopotach nauczyciela z materiałem leksykalnym podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego – na wybranych przykładach, “Neofilolog” 45/2, Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki, pod red. E. Andrzejewskiej, Poznań – Gdańsk 2015, s. 173-185.
  • Ewa Badyda, Aneta Lewińska, Lucyna Warda-Radys, Zaplanowane powroty – o kilku pomysłach utrwalania zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 1, pod red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 49-64.
panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego