Kadra

 

prof. nadzw. dr hab. Aneta Lewińska – językoznawca, dydaktyk, profesor w Katedrze Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, autorka publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego i glottodydaktyki; lektor języka polskiego na kursach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych; od 2015 roku członek zespołu przygotowującego Gdański Model Integracji Imigrantów i Imigrantek;

 

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Warda-Radys – językoznawca, pracownik Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG, autorka publikacji na temat polszczyzny historycznej i współczesnej, polszczyzny regionalnej i kaszubszczyzny; lektor języka polskiego na zajęciach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych;

 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Badyda – językoznawca, pracownik Katedry Języka Polskiego UG oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, autorka licznych publikacji z zakresu zjawisk współczesnego języka polskiego oraz z zakresu glottodydaktyki; lektor języka polskiego na kursach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych;

 

 

prof. nadzw. dr hab. Zenon Lica – polonista, doktorat z kaszubszczyzny literackiej, habilitacja z antroponimii niemieckiej, ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego; duże doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców – regularne zajęcia z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Niemcami od 1997 roku; ponadto uczył Tajlandczyków i grupę chińską;

 

dr Irena Chawrilska – literaturoznawca, absolwentka polonistyki i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, członek redakcji czasopisma „Język – Szkoła – Religia”, autorka publikacji z zakresu teorii literatury i komparatystyki (doktorat dotyczący hybrydyczności dzieła artystycznego), lektor języka polskiego na kursach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych. Zainteresowania glottodydaktyczne: nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako dialog międzykulturowy, sposoby zapoznawania obcokrajowców z kulturą polską;

mgr Michał Pruszak – polonista, anglista, filmoznawca, dydaktyk (nauczyciel dyplomowany), lektor języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe). Autor publikacji z zakresu filmu i literatury dziecięcej oraz przekładów intersemiotycznych tekstów kultury. Doktorant w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej.

 

mgr Sonia Czaplewska – filolożka, japonistka, lektorka języka japońskiego i języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem. Pierwsze kroki w nauczaniu języków stawiała w Osace podczas rocznego stypendium rządu japońskiego. Autorka publikacji na temat literatury dziecięcej. W ramach realizacji innej wielkiej pasji ukończyła dietetykę oraz Food Studies (studia podyplomowe). Doktorantka na Wydzielane Filologicznym. Obecnie zajmują ją badania komparatystyczne nad podręcznikami.

 

mgr Adrianna Katarzyna Olkowska – rocznik ’91, doktorant 3 roku Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Ateneum Szkoły Wyższej, językoznawca, tłumacz oraz lektor języka francuskiego i języka polskiego jako obcego. W wolnych chwilach tańczy salsation, uczy się hiszpańskiego i tureckiego oraz zgłębia turecką kulturę.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego